hakirya2040.com

حمایت مالی اتحادیه اروپا از شکایت علیه سربازان اسرائیلی

این پروژه قرار است دوربین‌هایی را برای ضبط فعالیت‌های امنیتی سربازان ارتش اسرائیل و دستگیری‌ها در اختیار زنان عرب فلسطینی قرار دهند.
یادداشت