hakirya2040.com

یهود
روابط سخت‌گیرانه استیون هاوکینگ با اسرائیل
به بهانه درگذشت فیزیکدان برجسته جهان؛
هاوکینگ متنقد اسرائیل و حامی جنبش بایکوت، سرمایه‌برداری و تحریم اسرائیل (BDS) بود. با این حال، وی چندین بار به اسرائیل سفر کرده بود.