hakirya2040.com

یهود
آغاز عید
یهودیان در این هفته سایبانی از شاخه‌های نخل و سایر درختان و نیز پارچه و چوب می‌سازند و معمولاً از کار کردن در دو روز نخست آن اجتناب می‌کنند.
یهودیان آغاز سال 5779 عبری را جشن می‌گیرند
در باور یهودیان، روش هاشانا (به معنای سرچشمه جهان) روزی است که خداوند، جهان و آدم و حوا را خلق کرد؛ یهودیان سراسر جهان در روش هاشانا، خلقت جهان را جشن می‌گیرند و آن را فرصتی برای بخشش و آغازی دوباره می‌دانند.