hakirya2040.com

یهود
آغاز عید
یهودیان در این هفته سایبانی از شاخه‌های نخل و سایر درختان و نیز پارچه و چوب می‌سازند و معمولاً از کار کردن در دو روز نخست آن اجتناب می‌کنند.