hakirya2040.com

موساد
سازمان جاسوسی موساد به دنبال افزایش قابل توجه بودجه
تماس ها بین این سازمان اطلاعاتی و وزارت دارایی در هفته های آتی آغاز خواهد شد و انتظار میرود شامل توافقی در مورد یک طرح جدید چند ساله برای این سازمان و نیز توافقی برای افزایش حقوق پرسنل موساد شود.
موساد در پس ترور دانشمند موشکی سوریه قرار دارد
مقام اطلاعاتی خاورمیانه:
یکی از مقامات ارشد یکی از آژانس‌های اطلاعاتی خاورمیانه به نیویورک‌تایمز گفت که سازمان موساد در پس ترور عزیز اسبر، یکی از مهم‌ترین دانشمندان موشکی سوریه قرار دارد.