hakirya2040.com

اشتغال و بیکاری
اعتصاب سراسری بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری اسرائیل از روز چهارشنبه
این اعتصاب در اعتراض به انفعال دولت در زمینه مرگ‌هایی که در محل کار رخ می‌دهد، صورت می‌گیرد.