hakirya2040.com

علوم و فناوری
اسرائیل فروش نرم‌افزار جاسوسی Pegasus به ریاض را تأیید کرده بود
واشنگتن‌پست:
بنا بر گزارش‌ها، عربستان سعودی از این نرم‌افزار برای هک ابزارهای ارتباطی مخالفان و دشمنان محمد بن سلمان، ولیعهد این پادشاهی استفاده می‌کند.