hakirya2040.com

شهری
300 خانواده از جوامع جنوبی اسرائیل به ایلات انتقال داده می‌شوند
شهردار ایلات به شهرداری این شهر دستور داده است که شرایط را برای میزبانی از 300 خانواده جوامع مرزی غزه در پایان هفته، آماده کند.