hakirya2040.com

مهاجرت
نظرسنجی: 43 درصد از یهودیان هلند هویت یهودی خود را پنهان می‌کنند
52 درصد از شرکت‌کنندگان گفتند که یهودی‌ستیزی در خیابان‌ها رایج‌تر شده است، 59 درصد معتقدند که یهودی‌ستیزی علاوه بر خیابان در رسانه‌ها و 82 درصد معتقدند در فضای مجازی نیز گسترش یافته است.