hakirya2040.com

حقوق بشر
مجازات یک حریدی بخاطر امتناع از پوشیدن لباس فرم نظامی+ عکس
روث در روز 4 سپتامبر به اتهام بایکوت کامل فرایند ثبت‌نام برای خدمت سربازی، امتناع از خدمت و حتی گزارش آن به دفتر ثبت‌نام ارتش، دستگیر و به 20 روز حبس در زندان نظامی محکوم شد.