hakirya2040.com

فساد
180 میلیون شکل در سال برای 10 تن از مقامات ارشد شرکت «طوع»
به نظر می رسد بحرانی که غول دارویی اسرائیل در سال گذشته سپری کرد، خللی در دریافت بالاترین میزان دستمزد توسط مدیران این شرکت ایجاد نکرده و آنها 180 میلیون شکل دریافت کرده اند