hakirya2040.com

دین
50 درصد از اسرائیلی‌ها نمی‌خواهند با مذهبی‌های افراطی همسایه باشند
تقریباً نیمی از پاسخ‌دهندگان گفتند که نمی‌خواهند همسایگانی حریدی داشته باشند. یک‌چهارم از این گروه نیز زندگی در کنار همسایگان حریدی را "بسیار آزار دهنده" دانستند.