hakirya2040.com

زنان
خاخام‌ها خطاب به دختران: خدمت در ارتش موجب تخریب خانواده است
صدها دختر مدارس دینی در کنفرانسی در خصوص «ویژگی های منحصر به فرد زن» شرکت کردند که در آن خاخام ها از آنها خواستند از خدمت در ارتش اسرائیل خودداری کنند
آشنایی با سه زن فعال در حوزه امنیت اسرائیل
شاین گفت: "ما به حضور زنان در نهادهای امنیتی نیاز داریم. زنان دیدگاه‌ها و گاه راه حل‌های متفاوتی دارند و در حال حاضر حضور زنان در مراتب عالی امنیتی ما کافی نیست."