hakirya2040.com

فقر
خطر بیکاری برای 22 هزار نفر در نتیجه کمک نظامی آمریکا به اسرائیل
اعضای کنست، روز دوشنبه در جلسه ویژه کمیته مالی از دولت خواستند باب مذاکره با آمریکا را در مورد این مقرره بگشاید.