hakirya2040.com

فقر
اعتصاب گسترده کارکنان شهرداری در قدس
این اعتصاب در واکنش به اخراج 2 هزار و 150 نفر از کارکنان شهرداری و امتناع وزارت دارایی از اعطای بودجه وعده داده شده صورت می‌گیرد.