hakirya2040.com

بهداشت
5 میلیون نفر در اسرائیل از معلولیت یا ناتوانی رنج می‌برند
این داده‌ها نشان می‌دهد که 1.5 میلیون نفر در اسرائیل از نوعی معلولیت رنج می‌برند که 18 درصد از کل جمعیت اسرائیل و 21 درصد از جمعیت بزرگ‌سال را شامل می‌شود.