hakirya2040.com

بهداشت
چرا اسرائیل این‌قدر آلوده است؟
هاآرتص نوشت؛
طی یک عملیات پاک‌سازی، 100 هزار داوطلب، بیش از 800 تن زباله را در عرض یک روز جمع‌آوری کردند.