hakirya2040.com

آموزش
دوره آموزش رایگان عرفان «کابالا» برای دانشجویان ایرانی و سوری در دانشگاه بن‌گوریون!
موسسه دانشگاهی که در نقب قرار دارد، اخیرا دوره‌ای را راه‌اندازی کرده است که عنوان آن «مقدمه‌ای بر کابالا» است و دانشجویانی از 121 کشور در این دوره ثبت کرده‌اند.
رشد 79 درصدی تعداد عرب‌ها در آموزش عالی اسرائیل
گزارش شورای آموزش عالی اسرائیل نشان‌دهنده رشد 79 درصدی تعداد عرب‌ها در آموزش عالی اسرائیل طی هفت سال گذشته است.