hakirya2040.com

آموزش
دوره آموزش رایگان عرفان «کابالا» برای دانشجویان ایرانی و سوری در دانشگاه بن‌گوریون!
موسسه دانشگاهی که در نقب قرار دارد، اخیرا دوره‌ای را راه‌اندازی کرده است که عنوان آن «مقدمه‌ای بر کابالا» است و دانشجویانی از 121 کشور در این دوره ثبت کرده‌اند.