hakirya2040.com

شهرک سازی
طرح اسرائیل برای ساخت شهرک‌های جدید در دره اردن
در حال حاضر، 20 شهرک اسرائیلی در دره اردن با جمعیتی حدود 4 هزار و 500 نفر وجود دارد. دولت به دنبال آن است که با چنین طرحی، این تعداد را سه برابر کند.