hakirya2040.com

شهرک سازی
لیبرمن به دنبال قانونی ساختن 100 پایگاه در کرانه باختری
به‌موجب این طرح، این پایگاه‌ها از جوامعی غیر قانونی به شهرک‌های جدیدی در کرانه باختری یا محله‌های جدیدی در شهرک‌های موجود تبدیل خواهند شد.