121 هزار و 500 مورد آزار جنسی در سال 2017
مرکز اطلاعات و تحقیقات کنست:

121 هزار و 500 مورد آزار جنسی در سال 2017

بر اساس یافته‌های این تحقیق، 2.2 درصد از شرکت‌کنندگان که به نسبت کل جمعیت اسرائیل، بالغ بر بیش از 121 هزار اسرائیلی می‌شود، آزار جنسی را در سال 2017 تجربه کرده‌اند.
۲