hakirya2040.com

ویدئو و عکس
یادداشت
نویسنده: دکتر رز زمیت

ایران بازیگر اصلی در واقعیت جدید سوریه؟!

نفوذ پهپاد ایرانی به داخل اسرائیل نشان‌دهنده مرحله دیگری از تلاش‌های ایران برای پایه‌گذاری نفوذ خود در سوریه و ایجاد واقعیت جدید در منطقه در عصر «پسا داعش» است.